1 Thông tư của Bộ Tài chính số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009
2 Nghị định của Chính phủ số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
3 Nghị định của Chính phủ số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
4 Nghị định của Chính phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006
5 Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009
6 Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009
7 Quyet dinh của Bộ Xây dựng số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008
8 Thông tư của Bộ Xây dựng số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009
9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP này 23/6/2010
10 Nghị định của Chính phủ số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009
11 Luật đấu thầu của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
12 Nghị định của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3, số 19/2008/NQ-QH12 ngày 3/6/2008
13 Nghị đinh của Chính phủ số 51/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009
14 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008
15 Luật sửa đổi bổ xung liên quan đến XDCB của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009
16 Thông tư của Bộ kế hoạch và đầu tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009
17 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009
18 Luật Kinh doanh BĐS số 63/2006/QH11 của Quốc hội
19 Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009
20 Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 21/5/2008
21 Nghị định của chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007
22 Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
23 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007
24 Luật đất đai của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
25 Nghị định của chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006
26 THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Ngân hàng Vpbank
Ngân hàng bidv
Ngân hàng ACB
Công ty cổ phần Him Lam